Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

Blogg

Familjer och missbruk

4 nov 2014


Craig Nakken: Familjer och missbruk

Fler använder sig av evidensbaserade metoder

1 apr 2013

Kunskap din praktik är en organisation som sedan 2008 aktivt arbetat med att stödja olika kommuner och landsting med att utveckla och förbättra den svenska missbruks och beroende vården.Kunskap till praktik utkom nyligen med en delrapport som hade glädjande resultat av utvärderingar ifrån verksamheter som arbetar inom missbruks- och beroendevården.

Kompetensnivån hos dem som arbetar inom missbruksvården har ökat. Det slår SKL Svenska Kommuner och Landsting fast i sin senaste del rapport Utveckling av missbruks- och beroendevården. I rapporten framkommer att antalet verksamheter som använder sig av standardiserade bedömningsinstrument ökade med 20 % mellan 2010 och 2011. (ASI Addiction Severity index som vi skrivit om tidigare här på sidan är ett exempel på bedömnings- och utvärderingsinstrument). Under samma period ökade andelen verksamheter som använder evidensbaserade metoder med mellan 17 och 23 %. Det är en glädjande rapport och tyder på att kvaliteten  inom missbruksvården ökar för varje år.

Det är en så länge för tidigt för att kunna säga att förbättringen och utvecklingen lett till bättre resultat för brukarna, men man kan dock säga att kunskap till praktik har bidragit för att förstärka utvecklingen och det har varit en fördel med en nationell enhetlig organisation som drivit utvecklingsarbetet.

Vi ser givetvis fram emot nästa delrapport och hoppas på ännu fler positiva nyheter om kompetenshöjning i verksamheter och dess personal.

Pratförbud på behandlingshem - Felanvänd behandlingsteknik

9 mar 2013

 

En av våra läsare har hört av sig till oss och ställt frågan hur vi ser på den situation där Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn på ett behandlingshem och fann en allvarlig brist som har blivit uppmärksammad i pressen de senaste dagarna. Enligt Socialstyrelsen var den allvarliga bristen: Verksamheten bröt mot de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna genom att ibland förbjuda de boende att i tal uttrycka sina tankar, åsikter och känslor.

Våran läsare var orolig då den verksamhet hon jobbar på använder sig av en liknande arbetsuppgift i sitt behandlingsupplägg. -Det har ju varit riktig uppståndelse på nätet efter händelsen.

Hon avslutar sitt mail med -Måste vi nu sluta använda tystnad/reträtt som behandlingsverktyg?

Vårt svar på den frågan känns enkel och tydlig.

Reträtt/besinning är ett mycket kraftfullt instrument som fortsatt skall användas förutsatt att man gör det på rätt sätt och att klienten blivit informerad om arbetsuppgiftens syfte och mål. Att använda sig av uppgiften som pratförbud, i den meningen att "tysta" en klient, utan förklaring om syftet och målet med arbetsuppgiften och utan att informera om att det är en frivillig arbetsuppgift bryter mot lagen. Att man benämner behandlingsverktyget som pratförbud klingar mycket illa och tyder på att grundläggande kunskap och utbildning om behandlingsverktyget saknas.

Avsikt med uppgiften
Det vi hoppas att man har för avsikt med ovan nämnda pratförbud är att klienten skall få tid till eftertanke och reflektion för att kunna stilla sitt inre brus och för att på så sätt kunna reflektera över sin tillvaron och de val som klienten står inför. Detta är en mycket vanlig och effektiv behandlingsuppgift som används av flera behandlare och behandlingscenter runt om i världen. Den används t.ex. även i utbildningar riktade mot företagsledningar och man kan som privatperson åka till verksamheter som uteslutande arbetar med retreat i form av att gå i tystnad. Ett exempel är att man åker på reträtt/besinningshelg med Birgittasystrarna. Deta behandlingsverktyg bör uppfattas som beprövad erfarenhet inom missbruksvården och används inom flera behandlingsinriktningar.


Det är helt ok att man i behandlingsarbete använder sig av en sådan uppgift. Dock är det av stor vikt att klienten informeras om det mål man önskar uppnå med uppgiften och hur detta skall ske. Det är även viktigt att klienten blir informerad om att detta är en frivillig uppgift, att hon när helst hon anser det är nödvändigt kan avbryta reträtten/besinningsuppgiften. Klienten behöver även få instruktioner om hur hon kan gå till väga och vilka forum hon kan använda för att utrycka åsikter och känslor som är av vikt för klienten för att en god vård skall kunna fullföljas utan att reträtten-/besinningsuppgiften anses avbruten. Detsamma som gäller vid arbete med drogtester är ju ledordet respekt.

Dokumentera
Vi rekommenderar att man inför en reträtt-/besinningsuppgift skriftligen dokumenterar klientens godkännande om att hon frivilligt deltar i uppgiften. Av dokumentet skall framgå klientens grundlagsskyddade fri- och rättigheter och att hon när helst hon anser det nödvändigt har möjlighet att avbryta uppgiften utan att det medför konsekvenser för klienten.

Benämning
För att använda sig av en sådan uppgift i en behandling är det viktigt att man ger arbetsuppgiften ett namn som kan associeras med det tänkta målet för uppgiften. Målet för uppgiften är inte att ge klienten pratförbud,  att ge förbud anses normalt inte vara motivationshöjande i behandlingssamanhang. Därför är benämningen "Pratförbud" ett mycket olyckligt val av namn på arbetsuppgiften och gynnar inte alliansen mellan terapeut och klient.

Slutsats
Som vi tidigare poängterat kan ni fortsatt använda er av behandlingsverktyget om det föregås av tydlig information till klienten om syfte och mål, klientens rättigheter enligt lag och att detta dokumenteras och signeras av klienten.

 

God vård

28 jan 2013

God vård är ett ämne som kommer att aktualiseras till hösten 2013 när Socialstyrelsen släpper sin revidering av nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. I upplagan från 2007 saknades indikatorer på vad god vård är. Det är nogot som det fokuseras på i arbetet med revideringen. Indikatorer är nödvendiga för att verksamheter skall kunna följa upp och mäta den kvalitet på den vård som erbjudits. De kommer även att ligga som grund för de krav, lagar och förordningar som komma skall. Man pratar om sex områden är speciellt viktiga då det kommer till förutsättningar för god vård.

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
innebär att vården man erbjuder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och att en utarbetats för att möta klientens enskilda problem och behov. Här kommer även en evidensbaserad praktik att utgöra en viktig komponent.

Säker hälso- och sjukvård
Innebär att vården ska ledas och vara organiserad på ett sätt så att vårdskador förhindras. Kontinuerlig riskanalys och kvalitetsarbete för att hålla en hög patientsäkerhet.

Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Vården skall vara anpassad efter individen och möta dennes behov. Den skall ges med respekt och genomföras med delaktighet av klienten.

Effektiv hälso- och sjukvård
Innebär att man nyttjar de resurser man har på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Det innebär en samverkan mellan aktörer baserat på svårighetsgrad och kostnadseffektivitet.

Jämlik vård
Att vården och bemötandet ges på lika villkor oavsett personliga egenskaper som ålder, kön, religon, sexuell läggning.

Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Innebär att ingen skall vänta i en orimlig tid på att vård och insatser sätts in. Väntetider skall inte påverka klienten negativt i fysisk, psykisk eller social mening.

Vi kommer i kommande inlägg belysa de sex områdena på djupet och visa på handfasta tips för att säkerställa dem i verksamheten.

Note:

Vi har den senaste tiden fått mängder av mail med frågor gällande spörsmål från upphandlingar.
Pågrund av sjukdom har vi haft svårt att hinna svara på alla mail men vi lovar att svara på så många vi bara hinner. Jättekul att så många ändå skickar brev och besöker sidan.. Tack

Sorg

14 dec 2012

Sorg är ett tillstånd utlöst av starka emotionella händelser. Alla människor har sorg, vi förlorar relationer till människor, djur, leksaker. Det som däremot inte fungerar lika bra är hur vi tar hand om sorgen. Några myter om sorg är att du inte ska vara ledsen eller att ersätta förlusten med något nytt eller annat. Sörj inte ensam, var stark och håll dig sysselsatt – tiden läker alla sår. Med myter menas dåliga sätt att hantera sorg.

 

De allra flesta människor verkar sträva efter lust. Hade det inte varit för lust som känsla skulle ingen röka en cigarett, dricka kaffe eller ta andra droger. Lusten är central i dysberoendet och det beror på att människan inte vill förlora lusten. Efter lust kommer alltid förlust eller olust. Ingen vill vara i olust eftersom i olust så finns sorg. När sorgen av lusten kommer så går de allra flesta tillbaka till lust, för att slippa känna på allt det där jobbiga. Här läggs grunden för att utveckla en beroendepersonlighet, som i sin tur leder till kemiska droger eller till process droger.

Nätdroger och Narkotikaklassificering

4 nov 2012

Jag tänkte här återge utdrag från mina minnes anteckningar ifrån en av de föreläsningar som  jag besökte under mässan Drogfokus 2012 som gick av stapeln den 24 och 25 oktober i Norrköping.

drogfokus12.jpg

Nätdroger – hur farliga är de? Vad har hänt sedan sist?
Peter Hultén, leg. apotekare, Giftinformationscentralen
Peter började lite humoristiskt att beskriva sitt arbete med en jämförelse med Ivan Olsson i Gummi Tarzan. Ivan Olsson sitter i skolan och alla bokstäver är förfärligt många och bara myllrar omkring. Precis så är det när man håller på med nätdroger, precis så ser det ur när jag ska titta på min lista säger Stefan. Det är en massa bokstäver och siffror och jag har ingen aning om vad det är, precis så är det. Och då kan man förstå att ni som inte enbart jobbar med nätdroger ha det ännu svårare att förstå vad det är.
Det är ganska många substanser som de jobbar med nu för att se över vad de har för effekter och risker. Det är svårt ha en evidensbaserad syn i arbetet med att narkotikaklassa en substans och att det alltid måste ske evidensbaserat utan att det kan räcka med en rapport eller ett fall, för är substansen farlig måste vi använda de lagliga möjligheterna för att begränsa tillgängligheten på substansen.


Giftinformationscentralen svarar på frågor ifrån sjukhus att ge råd om den senaste forskningen och den för dagen bästa behandlingen när någon drabbats av överdos eller förgiftning.
Under den senaste tio årsperioden har inte frågorna om de vanliga drogerna som cannabis, anfettamin m.fl. inte ökat men det har de nya nätdrogerna gjort. Och här finns väldigt lite information. Många av de förfrågningar som giftinformationscentralen får är okända, d.v.s. man vet inte vilken substans det är. Man har köpt en produkt på internet som de tror är något, eller man vill inte uppge vad det är, eller att man inte har en aning om vad man tagit och när labben sedan analyserar proven är det något helt annat. Vilket gör att det blir ett allvarligt problem. Och oftast är det inte bara en substans utan flera.
Många av de här produkterna marknadsförs på nätet som t.ex. rökelse, växtnäring och badsalt. Man beskriver produkterna som forskningskemikalier och att de inte ska vara för oralt bruk och de inte går att förbränna trots att man egentligen ska röka de här produkterna. Och anledningen till att man skriver så här är för att kringgå lagstiftning och avskriva sig ansvar. Som förälder är det ju svårt att vara misstänksam på badsalt och växtnäring. Det gör det mer problematiskt är att förnärvarande svårt att upptäcka nätdroger vid drogtest, dock finns det drogtest för spice.

5-IT
En av de nya drogerna för året är 5-IT med 14 dödsfall i Sverige mellan april till juni i år. 5-IT var en drog som gick ganska snabbt att narkotikaklassa, det tog tre veckor från den första rapporten till den kom till regeringen och klassades. Drogen ger hallucinogena effekter men är också lik amfetamin och effekter visar på att den är betydligt farligare. Symptomen är stora pupiller, man blir agiterad, motoriskt orolig, man får hög puls, högt blodtryck och hög feber. Typiska symptom för centralstimulerande substanser.
Peter beskriver ett fall där en man påverkad av 5-IT kommer till akuten med en temperatur på 42 grader. (det är 40-50 % dödlighet vid så höga temperaturer.) Man blir tvungen att behandla honom i ECMO i fem veckor. (ECMO blev känd för gemene man under svininfluensan.)


MDPV
Peter beskriver användandet av MDPV som en miniepidemi eller vårdkris, kriminaltekniska labberatoriet gjorde under 5 månader 110 beslag varav 70 i Västerås. 60 % av rättskemins ärenden gällande MDPV härrörde ifrån Västerås. Så MDPV är ett stort problem kring Västerås. Man har även påvisat MDPV som en av faktorerna kring sju dödsfall där. Även Norrköping är en MDPV stad. I PIVA Västerås var det 2010 fem fall av MDPV 2012 är det fyrtio.
Det är ett stort problem med nätdrogerna eftersom de kommer och går. Det är väldigt svårt att studera dem och dess biverkningar för när de väl blivit narkotikaklassade försvinner de från marknaden och ersätts av något nytt.
De här företagen som säljer de här produkterna utsätter våra ungdomar för djurförsök, det är ute på gatan de testar sina produkter om de är farliga, om de ger dödsfall.
Varför gör man det här? Varför säljer man det här?
Jo det handlar ju om pengar förstås, Peter gör en beräkning på en ny produkt på marknaden och kommer fram till följande. För en kostnad på 119 000 kronor kan jag göra en vinst på 9 881 000 kronor.

Vikten av dokumentation

16 sep 2012

Jag var på en väldigt intressant föreläsning om släktforskning i veckan. Föreläsaren själv kunde berätta om sitt senaste projekt där han hjälpte en kvinna att att söka sina rötter. Hon hade redan innan ganska bra koll på släktträdet tre generationer bakåt, men sedan var det stopp. Forskaren kunde med hjälp av sina kontakter lokalisera den saknande länken, mannen som levde på mitten av 1800 talet fann man i ett husförhör i en kyrkobok.

Anledningen till att det inte fanns några uppgifter från tidigare generationer , varken muntliga eller nedskrivna  var att mannen i fråga hade slutat sina dagar inlåst för rån på Långholmens fångvårdsanstallt. Mannen i fråga hade blivit lämnad vind för våg när han var fjorton år på grund av att hans fader under alkoholrus slagit ihjäl sin fru och blivit dömd till fängelse i 8 år.  Resterande av hans syskonskara som var yngre än honom blev förpassade till fosterhem, men han var fjorton så han skulle klara sig själv. Så var det i sverige på 1800 talet. Uppsliten från hela familjen över en natt blev han tvungen att stjäla för att få sig en bit mat.  Därefter eskalerade missbruk och kriminalitet och det slutade med ytterligare en faderlös dotter då han själv i tidig ålder avled på anstalt. Gripande öde. 

Släktforska blev nu en smula mer intressant nu och hade det inte varit för kyrkans riktlinjer att föra kyrkoböcker skulle den här informationen vara nära på omöjlig att finna. Det är en intressant koppling till vikten av att dokumentera.

Om Implementering

11 sep 2012

För att starta och att börja implementera en evidensbaserad praktik är det bra om du börjar med att läsa igenom socialstyrelsen publikationer inom ämnet.

Om Implementering

För att implementera nya metoder krävs ett stort arbete och det tar oftast en lång tid. Det är allt som oftast förenat med en stor kostnad. Man trodde tidigare att det var mycket svårt att tillföra nya metoder. Nu vet man att om implementeringen sker planerat kan införandet av nya metoder ske framgångsrikt. Om man ser över vad man har för förändringsbehov och utgår ifrån det för att tillfredsställa dem. Det är viktigt att förankra förändringsbesluten så att all personal känner sig delaktig. Att arbeta med metoden som det var tänkt är av yttersta vikt. Om man ej tillämpar metoden som den var tänkt kan man ej heller utvärdera om den har lett till att verksamheten har blivit bättre. Kontinuerlig uppföljning och vidmakthållande fram till att det nya har blivit en rutin.

 

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)