Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

God vård

God vård är ett ämne som kommer att aktualiseras till hösten 2013 när Socialstyrelsen släpper sin revidering av nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. I upplagan från 2007 saknades indikatorer på vad god vård är. Det är nogot som det fokuseras på i arbetet med revideringen. Indikatorer är nödvendiga för att verksamheter skall kunna följa upp och mäta den kvalitet på den vård som erbjudits. De kommer även att ligga som grund för de krav, lagar och förordningar som komma skall. Man pratar om sex områden är speciellt viktiga då det kommer till förutsättningar för god vård.

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
innebär att vården man erbjuder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och att en utarbetats för att möta klientens enskilda problem och behov. Här kommer även en evidensbaserad praktik att utgöra en viktig komponent.

Säker hälso- och sjukvård
Innebär att vården ska ledas och vara organiserad på ett sätt så att vårdskador förhindras. Kontinuerlig riskanalys och kvalitetsarbete för att hålla en hög patientsäkerhet.

Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Vården skall vara anpassad efter individen och möta dennes behov. Den skall ges med respekt och genomföras med delaktighet av klienten.

Effektiv hälso- och sjukvård
Innebär att man nyttjar de resurser man har på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Det innebär en samverkan mellan aktörer baserat på svårighetsgrad och kostnadseffektivitet.

Jämlik vård
Att vården och bemötandet ges på lika villkor oavsett personliga egenskaper som ålder, kön, religon, sexuell läggning.

Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Innebär att ingen skall vänta i en orimlig tid på att vård och insatser sätts in. Väntetider skall inte påverka klienten negativt i fysisk, psykisk eller social mening.

Vi kommer i kommande inlägg belysa de sex områdena på djupet och visa på handfasta tips för att säkerställa dem i verksamheten.

Note:

Vi har den senaste tiden fått mängder av mail med frågor gällande spörsmål från upphandlingar.
Pågrund av sjukdom har vi haft svårt att hinna svara på alla mail men vi lovar att svara på så många vi bara hinner. Jättekul att så många ändå skickar brev och besöker sidan.. Tack

28 jan 2013

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)