Behandlingshem Riktlinjer

Behandlingshem | Riktlinjer

Pratförbud på behandlingshem - Felanvänd behandlingsteknik

 

En av våra läsare har hört av sig till oss och ställt frågan hur vi ser på den situation där Socialstyrelsen gjorde en oanmäld tillsyn på ett behandlingshem och fann en allvarlig brist som har blivit uppmärksammad i pressen de senaste dagarna. Enligt Socialstyrelsen var den allvarliga bristen: Verksamheten bröt mot de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna genom att ibland förbjuda de boende att i tal uttrycka sina tankar, åsikter och känslor.

Våran läsare var orolig då den verksamhet hon jobbar på använder sig av en liknande arbetsuppgift i sitt behandlingsupplägg. -Det har ju varit riktig uppståndelse på nätet efter händelsen.

Hon avslutar sitt mail med -Måste vi nu sluta använda tystnad/reträtt som behandlingsverktyg?

Vårt svar på den frågan känns enkel och tydlig.

Reträtt/besinning är ett mycket kraftfullt instrument som fortsatt skall användas förutsatt att man gör det på rätt sätt och att klienten blivit informerad om arbetsuppgiftens syfte och mål. Att använda sig av uppgiften som pratförbud, i den meningen att "tysta" en klient, utan förklaring om syftet och målet med arbetsuppgiften och utan att informera om att det är en frivillig arbetsuppgift bryter mot lagen. Att man benämner behandlingsverktyget som pratförbud klingar mycket illa och tyder på att grundläggande kunskap och utbildning om behandlingsverktyget saknas.

Avsikt med uppgiften
Det vi hoppas att man har för avsikt med ovan nämnda pratförbud är att klienten skall få tid till eftertanke och reflektion för att kunna stilla sitt inre brus och för att på så sätt kunna reflektera över sin tillvaron och de val som klienten står inför. Detta är en mycket vanlig och effektiv behandlingsuppgift som används av flera behandlare och behandlingscenter runt om i världen. Den används t.ex. även i utbildningar riktade mot företagsledningar och man kan som privatperson åka till verksamheter som uteslutande arbetar med retreat i form av att gå i tystnad. Ett exempel är att man åker på reträtt/besinningshelg med Birgittasystrarna. Deta behandlingsverktyg bör uppfattas som beprövad erfarenhet inom missbruksvården och används inom flera behandlingsinriktningar.


Det är helt ok att man i behandlingsarbete använder sig av en sådan uppgift. Dock är det av stor vikt att klienten informeras om det mål man önskar uppnå med uppgiften och hur detta skall ske. Det är även viktigt att klienten blir informerad om att detta är en frivillig uppgift, att hon när helst hon anser det är nödvändigt kan avbryta reträtten/besinningsuppgiften. Klienten behöver även få instruktioner om hur hon kan gå till väga och vilka forum hon kan använda för att utrycka åsikter och känslor som är av vikt för klienten för att en god vård skall kunna fullföljas utan att reträtten-/besinningsuppgiften anses avbruten. Detsamma som gäller vid arbete med drogtester är ju ledordet respekt.

Dokumentera
Vi rekommenderar att man inför en reträtt-/besinningsuppgift skriftligen dokumenterar klientens godkännande om att hon frivilligt deltar i uppgiften. Av dokumentet skall framgå klientens grundlagsskyddade fri- och rättigheter och att hon när helst hon anser det nödvändigt har möjlighet att avbryta uppgiften utan att det medför konsekvenser för klienten.

Benämning
För att använda sig av en sådan uppgift i en behandling är det viktigt att man ger arbetsuppgiften ett namn som kan associeras med det tänkta målet för uppgiften. Målet för uppgiften är inte att ge klienten pratförbud,  att ge förbud anses normalt inte vara motivationshöjande i behandlingssamanhang. Därför är benämningen "Pratförbud" ett mycket olyckligt val av namn på arbetsuppgiften och gynnar inte alliansen mellan terapeut och klient.

Slutsats
Som vi tidigare poängterat kan ni fortsatt använda er av behandlingsverktyget om det föregås av tydlig information till klienten om syfte och mål, klientens rättigheter enligt lag och att detta dokumenteras och signeras av klienten.

 

9 mar 2013

Välkommen

Välkommen till www.riktlinjer.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)